G Belgesi
Gsm : 0532 179 87 70
Tel : 0312 911 33 00

29.04.1997 tarih ve 22974 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 97/91196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Avrupa Birliği (AB) Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB' nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifinin uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek üzere Bakanlığımız Koordinatör kurum olarak belirlenmiştir.
  Bu bağlamda Yapı Malzemeler' nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifinin uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek üzere Bakanlığımız Koordinatör kurum olarak belirlenmiştir.
  Bu bağlamda Yapı Malzemeleri önetmeliği 08.09.2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazete 'de yayımını müteakip 21 ay sonra yürürlüğe girmek üzere yayımlamıştır. Ancak ülkemizde uygunluk değerlendirilmesi alt yapısındaki eksiklik ve Avrupa komisyonu ile uygulamaya dönük olarak yaşanan sıkıntılardan dolayı geçiş süreleri öngörülmüş ve yönetmeliğin nihai olarak mecburi uygulama tarihi 01.01.2007 olarak karara bağlanmıştır.
  Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Avrupa Akreditasyon Kurumu (EA) ile çoklu tanıma anlaşmasını (MLA) imzalamıştır. Bununla birlikte karşılıklı tanıma mekanizması teknik bir alt yapıya kavuşmuş ve şu aşamadan itibaren Onaylanmış Kuruluş olmak amacıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunacak olan adaylar, TÜRKAK ile yapılan protokol gereği incelemeye tabi tutulacak ve yeterli görülen kuruluşlar bakanlık tarafından görevlendirilecektir. 

  Tüm bu gelişmelere rağmen onaylanmış kuruluşlarımızın faaliyet kapsamları oldukça azdır. Zira, 2007 yılının ocak ayında kuruluşlarımız faaliyete başlamıştır. Ancak bu tarih itibariyle gerekli bürokrasinin gecikmesi sebebiyle yeni faaliyetlerde bulunma durumlarında da gecikmeler kesinlikle göz ardı edilmemelidir.
  Ancak bu durum yönetmelik kapsamına giren malzeme grupları için "CE" işaretlemesi aranmayacağı anlamına gelmemektedir.
  Kapsam dahilindeki her malzemenin üreticisi, piyasaya güvenli ürün arz etmek mecburiyetindedir. İlgili mevzuatta, güvenli ürün, kullanım süresi içerisinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürün olarak açıklanmalıdır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kapsamına giren her ürün ilgili teknik düzenleme ve şartnamesine uygun olarak üretilmelidir. İlgili teknik düzenleme ve şartnamesine uygun olarak üretilen ürün güvenli ürün olarak kabul görür ve 4703 sayılı kanun gereği üreticinin ürünü piyasaya arz edebilmesi içi "CE" işaretlemesi yaparak ürünün güvenli ürün olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.
  01.01.2007 tarihinden itibaren yönetmelik kapsamına giren malzeme gruplarına yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinde ürün üzerinde "CE" işaretlemesi aranacak , tespit edilen usulsüzlükler yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ve "4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun " maddeleri uyarınca uyarı ve para cezaları ile cezalandırılacaktır. Ancak hassasiyetle üzerine durulması gereken nokta, yapı malzemeleri üreticilerinin uygunluk teyit sistemlerini kontrol ettikten sonra sistemleri gereği bir onaylanmış kuruluşa ihtiyaç duyuyorsa, vakit kaybetmeden onaylanmış kuruluş adaylarımıza müracaatlarını yapmaları gereklidir. Belgelendirilmeleri adına gerekli adımları atmış olan üreticilere, hatta bunu ilgili kuruluşlardan aldıkları deney raporlarıyla hazırladıkları teknik dosya marifeti ile ortaya koyabilirler ise bakanlığımız uyarı cezaları ile bu geçiş sürecinden minimum seviyede etkilenilmesi öngörülmektedir.
  Böyle bir uyarı üreticilerimizi ulusal kuruluşlarımızla çalışmaktan geri bırakmamalıdır. Zira yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 08.06.2004 tarihinden itibaren Onaylanmış Kuruluşların faaliyete girmesi için çok caba harcanmış ve Bakanlığımız tarafından desteklendiği ortaya konmuştur. Tüm bu durumlara Bakanlığımız kadar üreticilerimizin de özen göstermesi, bakanlığımızın çabalarının karşılıksız kalmaması açısından son derece önemlidir.
  Son günlerde sektörde oluşan kanıya göre, asfalt ve bileşenleri, kapı, pencere ve pek çok prekast yapı elemanları gibi ürünlerin şantiyede hazırlayıp yapı işlerinde kullanıldığı dolayısı ile piyasaya arz edilmediği bu sebeple CE işaretlemesine gerek duyulmadığı, yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamı dışında olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bu hususta AB Komisyonu İşletmeler Genel Müdürlüğü İnşaat Birimi tarafından da çeşitli vesilelerle bu görüş ifade edilmiştir. Ancak unutulmaması gereken husus şudur, AB Komisyonu, Yapı işlerinin nasıl yapılacağı düzenlememektedir. Bu alanda ulusal mevzuatlarımız geçerlidir. Ulusal mevzuatlarımız gereği olarak ise yapı işlerinde kullanılan malzemelerin Türk Standartlarına uygun olması gereği ve bunun belgelendirilmesi önem arz etmektedir. Dolayısı ile yapı işinde (örneğin yapı denetim mevzuatında olduğu gibi) kullanılan malzemenin deney ve uygunluğu ortaya konur ya da belgesi ibraz edilmek suretiyle uygunluğu tespit edilir. Müteahhitlerimiz yapı işlerinde kullanılan tüm malzemeyi şantiyede alınan numuneleri test ettirerek mi uygunluğunu kanıtlamak isterler yoksa daha önce alınmış belgeler üzerinden mi? Bu husus kendileri tarafından değerlendirilecek bir noktadır. Ancak hiçbir kontrol olmadan ürünlerin yapı işinde kullanılması akla getirilmemelidir.


Sitemizde yeralan görsel ve yazılı içerik GBelgesi.com tarafından sağlanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Copyright 2012©
  

OfoSoft Web Tasarım ve Programlama